CAMEA

Skupina CAMEA

Skupina CAMEA je podnikatelským seskupením – koncernem (holdingem) – tvořeným společnostmi:

 1. CAMEA Group, a. s., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06221319, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7787
 2. CAMEA Technology, a. s., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06230831, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7796
 3. CAMEA, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 60746220, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18823
 4. CAMEA INVEST, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03021378, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83311
 5. ENHOUSE, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, Brno - Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03010686, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83310
 6. CAMEA Technology SK s.r.o., Kazanská 48, 821 06 Bratislava, IČ: 54689643

Skupina CAMEA patří mezi nejvýznamnější české subjekty na trhu v oblasti zpracování signálů. Její kořeny sahají do roku 1995, kdy byla založena společnost CAMEA, spol. s r.o. Jádrem činnosti skupiny CAMEA je vývoj a výroba vlastních produktů v oblasti automatického zpracování signálů. V roce 2014 CAMEA založila dceřinou společnost ENHOUSE, spol. s r.o., která vyvíjí smart-city technologie. V roce 2017 byla vytvořena holdingová struktura skupiny pro efektivnější řízení nově vznikajících společností a řízení zahraničního obchodu. Většinu pracovníků skupiny tvoří vývojově zaměření techničtí specialisté.

Holding řídí akciová společnost CAMEA Group, a.s. Obchodní a klíčové rozvojové aktivity zaštiťuje společnost CAMEA Technology, a.s. Společnost CAMEA, spol. s r.o. se věnuje vývoji, výrobě a realizaci zakázek.

S činností skupiny CAMEA souvisí existence a činnost příbuzné společnosti CAMEA REALITY, s.r.o. Další příbuznou společností je společnost COGNITECHNA s.r.o., jako společnost sdružující univerzitní odborníky pro vývoj technologií umělé inteligence.

Struktura skupiny CAMEA a příbuzných společností

Compliance program skupiny CAMEA

Společnosti skupiny CAMEA důsledně dbají na to, aby v rámci jejich činnosti nedocházelo k jakékoliv trestné činnosti nebo jinému protiprávnímu a neetickému jednání. Z toho důvodu jsme zavedli a dodržujeme systém zásad, který slouží k zabezpečení dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů, a který ve svém souhrnu vytváří compliance program skupiny CAMEA. Pravidla compliance programu jsou vyjádřena především v etickém kodexu skupiny CAMEA. Znalost a dodržování stejných principů, na kterých je založen náš etický kodex, vyžadujeme také od všech osob, které s námi jakýmkoliv způsobem jednají. 

V rámci compliance programu máme zavedené systémy pro šetření případných podezření na spáchání protiprávního jednání nebo jiného jednání, které odporuje našemu etickému kodexu. Máte-li takové podezření, můžete se na nás obrátit prostřednictvím některého z níže uvedených systémů.

 • Etická linka
  • řídí se naším etickým kodexem
  • určena k nahlašování jednání, které je v rozporu s naším etickým kodexem
  • lze hlásit i jednání, kterého se měly dopustit osoby mimo skupinu CAMEA (např. naši obchodní partneři apod.)
  • oznámení může podávat kdokoliv
  • lze podat anonymně
    
 • Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)
  • řídí se zákonem o ochraně oznamovatelů
  • určen k nahlašování protiprávního jednání, které uvádí zákon
  • určen především k šetření jednání, kteŕeho se měly dopustit osoby ze skupiny CAMEA
  • oznámení může podat zaměstnanec, člen orgánu, akcionář, společník, dobrovolník, stážista nebo praktikant některé společnosti ze skupiny CAMEA
  • nelze podat anonymně

Etická linka

Kdokoliv, kdo má podezření, že v souvislosti s činností společností skupiny CAMEA došlo nebo dochází k porušení, resp. porušování pravidel zakotvených v etickém kodexu skupiny CAMEA, má možnost toto své podezření oznámit compliance managerovi skupiny CAMEA.

Oznámení je možno učinit: 

 • telefonicky na etickou telefonní linku +420 533 038 496,
 • mailem na etickou e-mailovou adresu etic@camea.cz,
 • poštou na adresu
  Compliance manager
  CAMEA Group, a.s.
  Karásek 2290/1m, 
  621 00 Brno - Řečkovice
  ,
 • po domluvě osobně u compliance managera.

Oznámení podaná některým z výše uvedených způsobů přijímá pouze compliance manager. Oznámení může být učiněno zcela anonymně. Veškeré osobní údaje případně uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících právních kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu se zásadami zpracování osobních údajů skupiny CAMEA. Každé oznámení bude důkladně prošetřeno na základě stanovených vnitřních postupů. V rámci šetření bude zejména prověřeno, zda došlo k jednání, které je v rozporu s etickým kodexem skupiny CAMEA, bude posouzena jeho závažnost, jakož i rozsah a míra účasti osob, které se na takovém jednání podílely. Při šetření bude compliance manager postupovat diskrétně. Pokud o to oznamovatel požádá, provede compliance manager šetření tak, aby nebyla prozrazena totožnost oznamovatele. Pokud oznamovatel v oznámení uvede na sebe kontakt, vyrozumí jej compliance manager o výsledku šetření.

Vnitřní oznamovací systém skupiny CAMEA (whistleblowing)

Máte podezření, že v souvislosti s činností skupiny CAMEA

 • byl spáchán trestný čin,
 • byl spáchán přestupek, za který je možno uložit pokutu s horní hranicí min. 100.000,- Kč,
 • byl porušen zákon o ochraně oznamovatelů nebo
 • byl porušen jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů (např. v oblasti daní, hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů atp.)?

Můžete nám to oznámit prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému, tj.:

 • telefonicky na čísle +420 533 038 495,
 • e-mailem na adresu whistleblowing@camea.cz,
 • poštou na adresu
  Whistleblowing
  CAMEA Group, a.s.
  Karásek 2290/1m
  621 00 Brno – Řečkovice
  ,
 • po předchozí domluvě s compliance managerem osobně.

Oznámení bude přijímat výhradně compliance manager skupiny CAMEA , který je zároveň příslušnou osobou ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. 

Prosíme vezměte na vědomí, že chcete-li podat oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, je nutno tak učinit výhradně některým z výše uvedených způsobů. Oznámení podaná jiným způsobem nebudou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a nebudeme se jimi zabývat, tzn. že neprovedeme šetření podle zákona. 

Do oznámení uveďte Vaše jméno, příjmení a datum narození, případně jiné údaje, z nichž je možno dovodit Vaši totožnost. Oznámení bez těchto údajů (anonymní oznámení) nebudeme považovat za oznámení podle zákona a nebudeme se jím zabývat. Veškeré osobní údaje uvedené v oznámení budou zpracovány za účelem prošetření Vašeho oznámení a učinění případných navazujících kroků dle výsledku šetření. Zpracování osobních údajů proběhne v souladu se zásadami zpracování osobních údajů skupiny CAMEA a vnitřními předpisy o zpracování osobních údajů.

Oznámení přijímáme pouze od níže uvedených osob:

 • zaměstnanci společností skupiny CAMEA,
 • členové orgánů společností skupiny CAMEA,
 • akcionáři či společníci společností skupiny CAMEA,
 • dobrovolníci působící ve společnostech skupiny CAMEA,
 • stážisti a praktikanti působící ve společnostech skupiny CAMEA.

Od jiných osob oznámení nepřijímáme.

Důvodnost oznámení compliance manager důkladně prošetří na základě stanovených vnitřních postupů. O výsledku šetření Vás vyrozumíme. Pokud nechcete, abychom Vás vyrozuměli, prosíme uveďte to výslovně do oznámení (v takovém případě Vás nebudeme vyrozumívat ani o přijetí oznámení ani o případném prodloužení lhůty ke sdělení výsledků šetření).

Do oznámení uvádějte pouze takové informace, o kterých máte oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. V takovém případě máte právo na to, aby vůči Vám nebyla podniknuta žádná odvetná opatření za podané oznámení. Naopak v případě podání vědomě nepravdivého oznámení se na Vás taková ochrana nevztahuje a navíc se můžete dopustit přestupku nebo dokonce i trestného činu.

Máte právo podat oznámení také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím jeho oznamovacího systému https://oznamovatel.justice.cz/ .
 

Dokumenty Compliance programu